ദേശീയ ജൂനിയർ സ്കൂൾ കായികമേളയിൽ 13 സ്വർണ്ണവും 9 വെള്ളിയും 4 വെങ്കലവും നേടി വീണ്ടും കിരീടം നിലനിർത്തി കേരളത്തിന്റെ മഹത്തായ കായിക പാരമ്പര്യം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച കൌമാര പ്രതിഭകളെ  കേരള വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി അഭിനന്ദിച്ചു. ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ സർഗ്ഗപരമായ എല്ലാ കഴിവുകളേയും വികസി­പ്പിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് കേരളം നടപ്പിലാക്കുന്ന പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ