സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണത്തിന് ജനകീയ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പുവരുത്തി, കോഴിക്കോട് പെരുവയല്‍ പഞ്ചായത്തില്ലാണ്  വിദ്യാഭ്യാസ ഗ്രാമസഭ.; ജനങ്ങളുടെ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ മനസിലാക്കാന്‍ എസ്‌സിആര്‍ടി അധികൃതരുംസഭയില്‍ പങ്കെടുത്തു.പാഠ്യപദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട കാര്യങ്ങളില്‍ ഗ്രമസഭയുടെ പ്രാധാന്യം എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താന്‍ സാധിക്കുമെന്ന് പരിശോധിക്കുകയാണ് എസി സി ആര്‍ ടി ചെയ്തത് . എസ് സി ഇ