പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടുള്ള “സ്കൂളുകളിലെ ലൈബ്രറികളും ലബോറട്ടറികളും ആധുനികവത്കരിക്കുന്ന” പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതിനായി സര്‍ക്കാർ തലത്തിൽ നടപടി തുടങ്ങി. സംസ്ഥാനത്തെ 38 ഹയര്‍സെക്കണ്ടറി സ്കൂളുകളിൽ ലബോറട്ടറിയും, ലൈബ്രറിയും സജ്ജമാക്കുന്നതിനായി 38 കോടി രൂപ സര്‍ക്കാർ അനുവദിച്ചു ഉത്തരവായി. ഇതോടൊപ്പം  ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക പരിസ്ഥിതി കൗണ്‍സിലുമായി ചേര്‍ന്ന്  57 സ്കൂളുകളിൽ ശാസ്ത്രപോഷിണി പദ്ധതി പ്രകാരം ഓരോ സ്കൂളിനും 10 ലക്ഷം രൂപ വീതം ലബോറട്ടറി സൗകര്യങ്ങൾ ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നതിനായി നല്കുന്നതിനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.. കൂടാതെ 4 സ്കൂളുകളിൽ ആധുനിക  സൗകര്യങ്ങളോടു കൂടിയ നൂതന ലബോറട്ടറികൾ “Ideal Lab” സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി 2 കോടി രൂപയും  അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇത്തരത്തിൽ കേരളത്തിലെ 100ഓളം സ്കൂളുകളിലായി മൊത്തം 45.7 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതിയാണ്  ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ  പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിന്റെ  ഭാഗമായി ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത്.