അടച്ചുപൂട്ടിയില്ല സ്മാർട്ടാണിന്ന് വീട്ടിക്കുത്ത് സ്കൂൾ, ജനപഥം (ജൂൺ 2018)