പൊതുവിദ്യാലയങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നാടിന്റെ അഭിമാനം, ജനപഥം (ജൂൺ 2018)