ഹൈടെക് ക്ലാസ് മുറികളിലെ ‘സമഗ്ര’ സ്പർശം, ജനപഥം (ജൂൺ 2018)