സംസ്ഥാനത്ത് ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറിവൊക്കേഷണല്‍ ഹയർ സെക്കണ്ടറി  ഉള്‍പ്പെടെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ എല്ലാ സ്കൂളുകളുടെയും ഓണാവധി പുനഃക്രമീകരിച്ചു. സ്കൂളുകള്‍ ഓണാവധിക്കായി 17/08/18 ന് അടക്കുന്നതും ഓണാവധി  കഴിഞ്ഞ് 29/08/18 ന് തുറക്കുന്നതുമായിരിക്കും.