സംസ്ഥാനത്തുണ്ടായ കനത്തമഴയിലും, വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലും പ്രകൃതിക്ഷോഭം മൂലവും ഒന്നാം വാല്യം സ്കൂൾ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ട മുഴുവൻ വിദ്യാര്‍ത്ഥികൾക്കും ആവശ്യമായ അഞ്ചര ലക്ഷത്തിലധികം പാഠപുസ്തകങ്ങൾ കൊല്ലം, കോട്ടയം, പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, വയനാട്, മലപ്പുറം, പാലക്കാട്, തൃശൂർ ജില്ലകളിലായി വിതരണം ചെയ്തു. പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ട അംഗീകൃത അൺ-എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ആവശ്യപ്പെട്ട പാഠപുസ്തകങ്ങൾ അതത് വിദ്യാഭ്യാസ ആഫീസർ മുഖാന്തിരം വിതരണം ചെയ്തു.

2018-19 അദ്ധ്യയന വര്‍ഷത്തിൽ രണ്ടാംവാല്യം 187 ടൈറ്റിൽ പാഠപുസ്തകങ്ങളാണ്.  187 ടൈറ്റിലുകളിലായി 1.92 കോടി പാഠപുസ്തകങ്ങളാണ് അച്ചടിച്ച് വിതരണം ചെയ്യുന്നത്.  3325 സ്കൂൾ സൊസൈറ്റികള്‍വഴി 12039 ഗവണ്‍മെന്‍റ്/ എയിഡഡ് സ്കൂളുകള്‍ക്കും 913 അംഗീകൃത സ്കൂളുകള്‍ക്കും നൽകിവരുന്നു ഏകദേശം 98% എല്ലാ ജില്ലകളിലും പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു.  പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിൽ അധികമായി ചേര്‍ന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കായുള്ള  അധിക ഇന്‍ഡന്‍റ് പ്രകാരമുള്ള പാഠപുസ്തകങ്ങളും അതാത് സൊസൈറ്റികളിൽ എത്തിച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 24.09.18.നകം വിതരണം പൂര്‍ത്തിയാക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത്.