പൾസ് പോളിയോ  ഇമ്മ്യൂണൈസേഷന്റെ ഭാഗമായി ജില്ലയിൽ അഞ്ച് വയസ്സിനു താഴെയുള്ള  കുട്ടികൾക്ക് പൾസ് പോളിയോ തുള്ളിമരുന്ന് നൽകി. ഇതിനായി  മൊബൈൽ ബൂത്തുകൾ, ട്രാൻസിറ്റ്ബൂത്തുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പടെ ആകെ 1702 ബൂത്തുകൾ സജ്ജീകരിച്ചിരുന്നു. അന്യദേശ തൊഴിലാളികളുടെ കുട്ടികൾക്കും, ആദിവാസി മേഖലയിലെ കുട്ടികൾക്കും  പോളിയോ തുള്ളി മരുന്ന് നൽകി. വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ