ഫോണ്‍ & വിലാസം

ഓഫീസ് റസിഡന്‍സ് സ്ഥിര മേല്‍വിലാസം
റൂം നമ്പർ. 201
സെക്കന്‍റ് ഫ്ലോർ
അനക്സ്-2
സെക്രട്ടറിയേറ്റ്
തിരുവനന്തപുരം - 695001
ടെലഫോൺ: 0471-2327560, 2517048
മൊബൈൽ: 9400009100
ഇ-മെയിൽ. min.edu@kerala.gov.in
റോസ് ഹൗസ്
വഴുതക്കാട്
തിരുവനന്തപുരം
മുളക്കൽ
സുഭാഷ് നഗർ
പെരുന്താന്നി
വള്ളക്കടവ്

 

മന്ത്രിയുടെ പേഴ്‌സണല്‍ സ്റ്റാഫ് വിവരങ്ങള്‍

തസ്തിക പേര് പേര് ഫോണ്‍
ഓഫീസ് മൊബൈല്‍/ റസിഡന്‍സ്
പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി അഡ്വ. പി.രാമചന്ദ്രൻ നായർ 0471-2517223 9400055222
prcnair52@gmail.com
അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ. റെജികുമാർ ജെ.
(അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റി, Edn)
0471-2517054 9496101889
rejikj73@gmail.com
അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ. സുനിൽ കെ.എം.
(അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റി, Lbr)
0471-2517050 9446649371
sunilkmmpr@gmail.com
അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ. ഹരീഷ് എൻ.സി 0471-2517049 9446383337
harish.hnc@gmail.com
അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ. ശ്യാംകുമാർ എസ്.
(എസ്പിഐഒ, എഡ്‌എൻ)
0471-2517077 9446240216
kdlmanoj@gmail.com
അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ. ബിനോജ്കുമാർ പി.ആർ. (ദിലീപ്)
(എസ്പിഐഒ, എൽബിആർ)
0471-2517056 9447022157
dileepcitu@gmail.com
അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ. എം.രാജീവ് 0471-2517055 9447000536
mrajeev2021@gmail.com
പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റന്റ് ശ്രീ. ദീപു എസ്. 0471-2517051 9037111139
deepssoman@gmail.com
അഡീഷണൽ പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റന്റ് ശ്രീ. ആനന്ദ് പി.എസ്. 0471-2517417 9447461237
anandthumpara@gmail.com

വിവരാവകാശം

വിദ്യാഭ്യാസം:

സംസ്ഥാന പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ,

ശ്രീ. ശ്യാംകുമാർ എസ്.
അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി
ഫോൺ: 2517077
മൊബൈൽ: 9446240216
ഇ-മെയിൽ: kdlmanoj@gmail.com
വിദ്യാഭ്യാസം:

അപ്പീൽ അതോറിറ്റി

ശ്രീ. റെജികുമാർ ജെ.
അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി
ഫോൺ: 2517054
മൊബൈൽ: 9496101889
ഇ-മെയിൽ: rejikj73@gmail.com
ലേബർ:

സംസ്ഥാന പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ

 ശ്രീ. ബിനോജ്കുമാർ പി.ആർ. (ദിലീപ്)
അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി
ഫോൺ: 2517056
മൊബൈൽ: 9447022157
ഇ-മെയിൽ: dileepcitu@gmail.com
ലേബർ:

അപ്പീൽ അതോറിറ്റി

 ശ്രീ. സുനിൽ കെ.എം.
അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി
ഫോൺ: 2517050
മൊബൈൽ: 9446649371
ഇ-മെയിൽ: sunilkmmpr@gmail.com